80 à 92 rue Guy-Girouard (80, 82, 84, 86, 88, 90, 92)